Фонетичний розбір слова

 1.  Назвати аналізоване слово
 2. Вказати кількість складів, визначити, які з них закриті, які - відкриті
 3. Вказати наголошений склад
 4. Зробити звуковий запис слова
 5. Назвати голосні звуки, особливості їхньої вимови
 6. Назвати і охарактеризувати приголосні звуки, особливості їхньої вимови
 7. Вказати кількість звуків у вимовленому і кількість букв у записаному словах, прокоментувати співвідношення між ними


Лексичний розбір слова

 1. Назвати аналізоване слово
 2. Вказати його лексичне значення в контексті
 3. Назвати інші лексичні значення слова (якщо воно багатозначне)
 4. Визначити у прямому чи переносному значенні вжите слово
 5. Назвати синоніми, антоніми (якщо є)
 6. Охарактеризувати стилістичні властивості слова
 7. Вказати походження слова
 8. Вказати, до якої групи за сферою вживання  і поширеність належить слово

Стилістичний розбір тексту

 1. Навести аналізований текст
 2. Визначити комунікативні завдання тексту
 3. Вказати сферу застосуваннятексту, мовленнєву ситуацію, жанр висловлювання
 4. Обгрунтувати форму викладу змісту (діалогічна, монологічна)
 5. Назвати характерні особливості висловлювання
 6. Вказати мовні особливості тексту (стилістично забарвлені мовні засоби)
 7. Зробити висновок про належність тексту до того чи іншого стилю


Розбір слова за будовою

 1. Назвати аналізоване слово
 2. Змінюючи форму слова, виділити закінчення від основи
 3. Добираючи спільнокореневі слова, визначити префікси, суфікси, сполучні голосні звуки
 4. Вичленувати корінь (або корені)

Словотвірний розбір слова

 1. Назвати аналізоване слово
 2. Визначити його лексичне значення
 3. Порівніти його зі словом, від якого воно утворене, пояснити зміни у звуковому складі (якщо такі є)
 4. Встановити структурну та значеннєву різницю між обома словами
 5. Зробити висновок про спосіб творення налізованого слова


Морфологічний розбір слів

Прислівник


Прийменник


Сполучник


Частка